Petra Bertová Polovková

Reprezentovať a slúžiť

header

Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá

feedback_media

Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá

O iniciatíve: Aktuálny vývoj v krajinách EÚ, ktorý vplýva na vlastníctvo, riadenie alebo prevádzku niektorých médií, poukazuje na rastúce zasahovanie do mediálneho sektora. Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť lepšie fungovanie mediálneho trhu EÚ zlepšením právnej istoty a odstránením prekážok na vnútornom trhu.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 19 September 2022 – 20 Január 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-medii-v-EU-nove-pravidla_sk

Moja spätná väzba

Prečítala som si navrhovaný Európsky akt o slobode médií a prinášam jeho prepis do zrozumiteľnej reči.

Článok 4, bod 1: Únia môže obmedzovať poskytovanie mediálnych služieb.

Článok 4, bod 2b: Novinári musia zverejniť svoje zdroje, ak je to vo verejnom záujme.
Podľa mňa by malo byť správne: Novinári musia zverejniť svoje zdroje, ak to určí súd.

Článok 6, bod 1b: Poskytovatelia mediálnych služieb zverejnia len tých podielových vlastníkov, ktorí podľa nich môžu mať vplyv na prijímanie strategických rozhodnutí.
Podľa mňa by malo byť správne: zverejnia všetkých vlastníkov.

Článok 6, bod 2b: Poskytovatelia mediálnych služieb zverejnia tie konflikty záujmov, ktoré podľa nich môžu ovplyvniť poskytovanie obsahu.
Podľa mňa by malo byť správne: zverejnia všetky možné konflikty záujmov (tak, ako sa to robí vo vedeckých štúdiách)

Článok 13, bod 2: Ak národný regulačný orgán dospeje k názoru, že existuje riziko ohrozenia verejnej bezpečnosti, môže požiadať iné národné regulačné orgány o spoluprácu a tie sú viac-menej povinné pomôcť.

Článok 15, bod 2: Európska Komisia bude dodatočne vydávať usmernenia týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 16, bod 1: Zriaďuje sa Európska rada pre mediálne služby a tá dohliada na národné opatrenia na šírenie obsahu prichádzajúceho z mimo EÚ, ktorý ohrozuje verejnú bezpečnosť.

Článok 17, bod 2: Poskytovateľ veľmi veľkej online platformy môže zrušiť konkrétneho zákazníka (poskytovateľa mediálnych služieb), stačí že mu pošle odôvodnenie, že jeho obsah nespĺňa obchodné podmienky.
Podľa mňa by malo byť správne: obchodné podmienky musia garantovať pluralitu názorov

Článok 18 bod 1: Európska rada pre mediálne služby monitoruje dodržiavanie samoregulačných iniciatív určených na ochranu spoločnosti pred škodlivým obsahom vrátane dezinformácií a manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia.

Odkaz na moju spätnú väzbu v systéme EU: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-medii-v-EU-nove-pravidla/F3361618_sk

(Bohužiaľ, od určitého času sú zverejnené spätné väzby bez akéhokoľvek formátovania a riadkovania, čo sťažuje ich čítanie.)